Firma miesiąca


06.08.2018

Statut


 

STATUT

IZBY GOSPODARCZEJ PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI

z dnia 17 marca 2022 roku

(tekst jednolity)

 

Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą, promującą i działającą na rzecz swoich członków i środowiska gospodarczego oraz reprezentującą je wobec władz samorządu terytorialnego, administracji rządowej i środków masowego przekazu.

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski zwana dalej Izbą zrzesza na zasadach dobrowolności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Północnej Wielkopolski.
 2. Przez przedsiębiorcę rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

§ 2

 1. Izba działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o Izbach Gospodarczych ( Dz. U, nr 35 poz. 195 ze zm.) oraz przepisów wydanych na ich podstawie i niniejszego Statutu.
 2. Izba posiada osobowość prawną i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Siedzibą Izby jest miasto Piła.
 4. Izba działa na obszarze Polski i zagranicy.

§ 3

Izba używa pieczęci okrągłej z napisem „Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski w Pile” .

Wzór i wielkość pieczęci ustala Rada Izby.

§ 4

Izba za zgodą Walnego Zgromadzenia może:

 1. na zasadach dobrowolności zrzeszać się w Krajowej Izbie Gospodarczej,
 2. tworzyć oddziały i przedstawicielstwa,
 3. zawierać celowe porozumienia i być członkiem krajowych oraz zagranicznych organizacji o podobnych celach
 4. uczestniczyć w spółkach prawa handlowego, ustanawiać fundacje i być członkiem stowarzyszeń.

 

ROZDZIAŁ II

Zadania Izby

§ 5

1.   Do podstawowych zadań Izby należą:

1/ Tworzenie warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby , a w szczególności:

 1. opiniowanie projektów rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie w przygotowaniu aktów normatywnych w tym zakresie,
 2. opracowywanie i kierowanie do organów administracji państwowej i samorządowej wniosków, opinii, informacji i zapytań w sprawach gospodarczych,
 3. dokonywanie oceny wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. opiniowanie wniosków członków Izby skierowanych do władz państwowych i samorządowych w sprawach związanych z zakresem działalności Izby.

 

2/ Prowadzenie aktywizacji eksportu oraz działalności promocyjnej i usługowej w dziedzinie współpracy gospodarczej w kraju i zagranicą w zakresie obrotu towarowego, współpracy kapitałowej i naukowo-technicznej, a w szczególności:

 1. udzielanie pomocy członkom Izby w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi, organizowanie wyjazdów i przyjazdów delegacji i misji gospodarczych z zagranicy oraz organizowanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami o podobnym charakterze,
 2. inicjowanie i tworzenie wyspecjalizowanych organizacji usługowych w dziedzinie marketingu i ochrony własności przemysłowej oraz rozwiązań organizacyjnych, finansowych i prawnych dotyczących współpracy gospodarczej w kraju i zagranicą,
 3. gromadzenie informacji gospodarczych dotyczących regionu, które to informacje mogą być wykorzystane do podejmowania inwestycji gospodarczych,
 4. organizowanie wystaw i targów oraz udział członków Izby w targach promujących działalność członków Izby w dziedzinie współpracy gospodarczej w kraju i zagranicą,
 5. aktywne uczestniczenie w udzielaniu pomocy przedsiębiorcom zrzeszonym w Izbie w realizacji zadań dotyczących przekształceń własnościowych,
 6. inicjowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do gospodarczego rozwoju regionu i członków Izby,
 7. prowadzenie działalności szkoleniowej w dziedzinie gospodarczej i doskonalenia zawodowego pracowników,
 8. delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenia organów państwowych do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo - opiniodawczych w sprawach działalności gospodarczej,
 9. opiniowanie wniosków przedsiębiorców kierowanych do centralnych organów administracji państwowej i samorządowej o nadanie uprawnień, przyznawaniu ulg, zwolnień, pomocy finansowej itp. w związku z zamierzoną działalnością w kraju i zagranicą,
 10. wykonywanie powierzonych przez Krajową Izbę Gospodarczą czynności izb przemysłowo-handlowych na podstawie umów między Polską lub kontrahentem polskim, a obcymi państwami lub kontrahentami albo na podstawie międzynarodowych zwyczajów handlowych, a zwłaszcza legalizowanie dokumentów oraz wydawanie certyfikatów, świadectw i zaświadczeń.
 11. prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych. Uzyskiwane dochody z działalności gospodarczej Izby służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jej członków,
 12. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w szczególności opracowywanie i udoskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
 13. organizowanie i tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego lub pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków Izby,
 14. realizację przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców, współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, szkołami lub organami administracji samorządowej, podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw oraz wspieranie tworzenia i rozwoju powiązań klastrowych,
 

3/           Prowadzenie działalności na rzecz osób wykluczonych i niepełnosprawnych, w tym promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych i wykluczonych ze środowiskiem gospodarczym.

 

4/           Prowadzenie działalności z zakresu szerokorozumianej Polityki społecznej.

2.           Izba może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, wynikającą z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

ROZDZIAŁ III

Prawa i obowiązki członków Izby.

§ 6

 1. Członkowie Izby dzielą się na:
  • zwyczajnych,
  • wspierających,
  • honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym (w dalszej części Statutu zwanym „członkiem”) może zostać każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie obowiązujących przepisów.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zainteresowana merytorycznie działalnością Izby, która zadeklarowała poparcie dla programu działalności Izby i chęć współdziałania lub chce wspierać ją materialnie poprzez uiszczanie dobrowolnej składki członkowskiej.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która swoją działalnością położyła szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Izby.

§ 7

 1. Uzyskanie statusu członka Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski następuje po złożeniu przez kandydata pisemnej i podpisanej zgodnie z zasadami reprezentacji deklaracji o przystąpieniu do Izby wraz z załącznikami.
 2. Członkostwo Izby powstaje z chwilą podjęcia uchwały Rady Izby o przystąpieniu w poczet członków Izby.
 3. Rada Izby dokonuje należytej staranności w ocenie kandydata przy podejmowaniu decyzji o jego przyjęciu w poczet członków Izby.

§ 8

1. Członkostwo Izby ustaje w momencie:

a/   pisemnej rezygnacji przedsiębiorcy z członkostwa,

b/  utraty zdolności do czynności prawnych,

c/   wykreślenia członka z właściwego rejestru działalności gospodarczej,

d/  wykluczenia na podstawie orzeczenia sądu koleżeńskiego,

2. Rezygnacja następuje w formie pisemnego oświadczenia członka Izby złożonego lub przesłanego do Biura Izby. Rezygnacja jest skuteczna z dniem wskazanym przez członka, nie wcześniej jednak niż z dniem, w jakim pisemne oświadczenie zostało doręczone do Biura Izby.

3. Uchwałę o skreśleniu może podjąć Rada Izby, w szczególności w razie:

a/   naruszenia warunków członkostwa, określonych w Statucie, Regulaminach, aktach wewnętrznych lub uchwałach organów Izby,

b/   zalegania z płatnością składek powyżej 12 miesięcy, po ostatecznym wezwaniu do zapłaty,

c/   prawomocnego wyroku skazującego członka Izby, wspólnika lub członka jego organów zarządzających za przestępstwo umyślne, w tym skarbowe lub karno – skarbowe,

  § 9

 1. Rada Izby podejmuje decyzję o przystąpieniu do Izby po zapoznaniu się z treścią deklaracji, przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem i wniesieniu przezeń wpisowego. Rozmowa z kandydatem winna odbyć się w ciągu dwóch miesięcy od złożenia deklaracji.
 2. Rada Izby odmówi wpisu kandydatowi, który nie daje rękojmi przestrzegania Statutu Izby albo w swojej działalności rażąco narusza zasady etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej.
 3. Od odmownej decyzji Rady Izby kandydatowi na członka przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Izby. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 10

Członek Izby może być reprezentowany wobec Izby i jej organów przez przedstawiciela.

§ 11

 1. Członkowie Zwyczajni Izby mają prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby na zasadach określonych niniejszym Statutem. Do organów Izby nie mogą kandydować osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej. W przypadku Członków będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi czynne i bierne prawo wyborcze służy reprezentantom lub przedstawicielom tych osób lub jednostek, określonym w § 10,
  2. uczestniczenia w działalności Izby i zgłaszania wniosków w sprawach objętych Statutem Izby,
  3. korzystania na równych prawach z informacji, świadczeń i pomocy Izby na zasadach określonych Statutem i regulaminami wydanymi na jego podstawie,
  4. korzystania z doradztwa Izby we wszystkich sprawach wynikających z działalności gospodarczej członków, a w szczególności z doradztwa prawnego, organizacyjnego i ekonomiczno-finansowego,
  5. publikowania oświadczeń w wydawnictwach Izby,
  6. otrzymywania rocznego sprawozdania z prac Izby, jej organów i agend oraz działalności gospodarczej i finansowej Izby.
 2. Członkowie wspierający mają prawo do:
  1. czynnego prawa wyborczego do organów Izby na zasadach określonych niniejszym Statutem. W przypadku członków wspierających będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi czynne prawo wyborcze służy reprezentantom lub przedstawicielom tych osób lub jednostek, określonym w § 9.
  2. współtworzenia i uczestniczenia w realizacji programu Izby,
  3. zgłaszania wniosków w sprawach objętych Statutem Izby oraz przedstawiania wspólnych inicjatyw.
  4. otrzymywania rocznej informacji z prac Izby i jej struktur.
 3. Członkowie honorowi mają prawo do:
  1. współtworzenia i uczestniczenia w realizacji programu Izby,
  2. uczestniczenia w działalności Izby, zgłaszania wniosków w sprawach objętych Statutem Izby oraz przedstawiania wspólnych inicjatyw,
  3. uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia Izby i Rady Izby oraz uczestniczenia na prawach gościa w imprezach i spotkaniach okolicznościowych organizowanych przez Izbę.
  4. czynnego i biernego prawa wyborczego do Rady Izby i pozostałych organów Izby na zasadach określonych niniejszym Statutem.

§ 12

 1. Członkowie Izby obowiązani są do:
  1. przestrzegania Statutu Izby, regulaminów wydawanych na jego podstawie oraz uchwał władz Izby,
  2. wniesienia wpisowego oraz regularnego opłacania składek członkowskich, których wysokość określa Walne Zgromadzenie Izby, a członkowie wspierający - wsparcia materialnego w postaci dobrowolnej składki członkowskiej (nie dotyczy to członków honorowych),
  3. czynnego współdziałania w realizacji statutowych celów Izby,
  4. przestrzegania zasad etycznych w działalności gospodarczej, Kodeksu etycznego Izby i zasad współżycia społecznego
  5. współdziałania na rzecz realizacji wzajemnych interesów Członków Izby.

§ 13

Członkowie Izby mają prawo do powoływania się na członkostwo Izby w swojej działalności oraz prawo do korzystania z logo Izby.

ROZDZIAŁ IV

Organy Izby

§ 14

Organami Izby są :

 1. Walne Zgromadzenie Izby,
 2. Rada Izby,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

Walne Zgromadzenie

§ 15

Walne Zgromadzenie Izby jest najwyższą władzą w Izbie składającą się ze wszystkich członków Izby, wytyczającą kierunki i zasady działania Izby.

§ 16

 1. Walne Zgromadzenie Izby może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Izby  zwołuje  się  raz  w  roku  ze  skutecznym powiadomieniem przynajmniej  na  dwa  tygodnie  przed  terminem  Zgromadzenia. Zgromadzenie zwołuje Rada Izby lub 1/5 członków Izby do 30 czerwca każdego roku.
 3. Wybory do organów Izby następują w trybie tajnym. Szczegółowy tryb wyborów do organów Izby określa uchwalona przez Walne Zgromadzenie ordynacja wyborcza.
 4. Głosowanie w innych sprawach może być utajnione, jeżeli za wnioskiem takim opowie się co najmniej 1/3 obecnych na Zgromadzeniu członków Izby.
 5. Nadzwyczajne posiedzenia Walnego Zgromadzenia mogą być zwoływane w dowolnym terminie przez Radę Izby lub na żądanie co najmniej 1/3 członków Izby.
 6. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno zawierać miejsce, datę i godzinę posiedzenia, a w przypadku Nadzwyczajnego Zgromadzenia także tematykę spraw, które będą rozpatrywane.

§ 17

 1. Uchwały i decyzje Walnego Zgromadzenia Izby zapadają zwykłą większością oddanych głosów.
 2. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Izby wymagana jest obecność 2/5 członków Izby. Na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia zwoływanych w drugim terminie, quorum, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest ograniczone do 1/5 członków Izby.
 3. Członek Izby na Walnym Zgromadzeniu posiada jeden głos.
 4. Członkowie Izby mogą podejmować uchwały w trybie obiegowym, z zachowaniem następującej procedury:
  1. Przystępując do podjęcia uchwały w trybie obiegowym Prezes Izby powołuje Komisję do oceny przebiegu głosowania w składzie trzyosobowym.
  2. Po otrzymaniu projektu do przegłosowania uchwały za pośrednictwem Prezesa Izby lub Dyrektora Izby drogą elektroniczną na wskazany przez Członka Izby adres poczty elektronicznej, Członek Izby dokonuje oceny projektu do przegłosowania uchwały w zakresie skorygowania oczywistych błędów lub podtrzymania decyzji podjętej na pierwszym posiedzeniu. Termin na dokonanie oceny projektu uchwały wynosi 3 dni.
  3. Wraz z treścią uchwały przesłanej drogą elektroniczną zgodnie z ust. b) w przesłanej wiadomości Członek otrzymuje informację na temat stosowanej procedury oceny projektów w trybie obiegowym wraz z instrukcją przeprowadzenia głosowania nad uchwałą.
  4. Po upływie terminu określonego w pkt b) Prezes Izby opracowuje ostateczną wersję projektu uchwały i przedstawia ją Członkom Izby do głosowania. Głosowanie nad uchwałą odbywa się za pomocą wskazanego przez Członka adresu poczty elektronicznej.
  5. Dokonywana w trybie obiegowym ocena polega na głosowaniu nad otrzymaną od Prezesa Izby propozycją uchwały poprzez oddanie głosu „za”, „przeciw” lub „wstrzymujący się”. Oddanie głosu dla jego skuteczności musi nastąpić w terminie 3 dni od dnia wysłania przez Prezesa Izby treści uchwały do głosowania.
  6. Dokonanie oceny projektu uchwał w trybie obiegowym, następuje w formie uchwały, podjętej zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu, w trybie obiegowym, co najmniej połowy uprawnionych do podjęcia uchwały członków, co jest udokumentowane wydrukiem korespondencji elektronicznej z realizowanego trybu oceny w formie obiegowej. Karty oceny projektu powinny zostać podpisane przez członków Komisji biorących udział w ocenie głosowania w trybie obiegowym.
  7. Sytuacje, które nie zostały opisane w niniejszej procedurze, będą rozwiązywane przez Komisję indywidualnie przy każdej ocenie głosowania w trybie obiegowym, przy zapewnieniu zasady bezstronności i poufności oraz w sposób gwarantujący sprawne prowadzenie procesu oceny i głosowania. W przypadku głosowania przeprowadzanego w trybie tajnym Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania pełnej poufności jej przeprowadzania. Podpisane Karty oceny projektu uchwały oraz wydruki z poczty elektronicznej umieszcza się w zalakowanej kopercie, a elektroniczną korespondencję z głosami usuwa się w sposób trwały z serwerów.

§ 18

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należą:

 1. Uchwalanie i zmiana Statutu Izby,
 2. Zatwierdzanie regulaminów Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. Ustalanie wysokości oraz zasad opłacania składek członkowskich i wpisowego,
 4. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 5. Wybór Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 6. Udzielanie absolutorium Radzie Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu,
 7. Odwoływanie Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego lub poszczególnych członków tych organów,
 8. Uchwalanie ordynacji wyborczej do organów Izby,
 9. Tworzenie, przeznaczanie i likwidacja funduszów Izby,
 10. Uchwalenie wniosków wniesionych przez członków Izby,
 11. Nadawanie tytułu honorowego członka Izby,
 12. Powoływanie likwidatora Izby w przypadku jej rozwiązania.

§ 19

Kadencja władz wybieranych przez Walne Zgromadzenie Izby jest czteroletnia.

Rada Izby

§ 20

 1. Rada Izby jest organem zarządzającym Izbą.
 2. Do uprawnień Rady Izby należą:
  1. uchwalanie projektu programu działania Izby oraz projektu preliminarza finansowego Izby,
  2. podejmowanie uchwał w sprawach członkostwa w Izbie,
  3. podejmowanie uchwał na wniosek Prezesa Izby bądź właściwego oddziału Izby w sprawie obniżenia bądź zwolnienia z płatności składek członkowskich, na okres do 12 miesięcy, przez członka Izby, u którego wystąpiły wyraźne kłopoty gospodarcze.
  4. uchwalanie Regulaminu pracy Rady Izby i kierownictw oddziałów Izby,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości,
  6. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady,
  7. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Biura Izby i kierownictw oddziałów Izby,
  8. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do uprawnień innych organów Izby,
  9. zatwierdzanie uzupełnienia składu Rady Izby,
  10. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań,
  11. przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu uwag i wniosków dotyczących działalności Izby,
  12. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności, z wyników kontroli oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Rady Izby,
  13. zatwierdzanie kosztów powołania rzeczoznawców przez Komisję Rewizyjną,
  14. tworzenie i znoszenie oddziałów i przedstawicielstw Izby.
  15. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności oddziału Izby,
 3. Rada Izby może korzystać z opinii i doradztwa rzeczoznawców.
 4. Dla realizacji zadań statutowych Izby, Rada Izby powołuje Komisje Branżowe i Zespoły Problemowe, zatwierdzając dla nich stosowne regulaminy. Członkowie Rady Izby mogą delegować swoich przedstawicieli do pracy w komisjach.
 5. Członkowie Rady Izby mogą podejmować uchwały w trybie obiegowym, z zachowaniem następującej procedury:
  1. Przystępując do podjęcia uchwały w trybie obiegowym Prezes Izby powołuje Komisję do oceny przebiegu głosowania w składzie trzyosobowym.
  2. Po otrzymaniu projektu do przegłosowania uchwały za pośrednictwem Prezesa Izby lub Dyrektora Izby drogą elektroniczną na wskazany przez Członka Rady Izby adres poczty elektronicznej, Członek Rady Izby dokonuje oceny projektu do przegłosowania uchwały w zakresie skorygowania oczywistych błędów lub podtrzymania decyzji podjętej na pierwszym posiedzeniu. Termin na dokonanie oceny projektu uchwały wynosi 3 dni.
  3. Wraz z treścią uchwały przesłanej drogą elektroniczną zgodnie z ust. b) w przesłanej wiadomości Członek Rady otrzymuje informację na temat stosowanej procedury oceny projektów w trybie obiegowym wraz z instrukcją przeprowadzenia głosowania nad uchwałą.
  4. Po upływie terminu określonego w pkt b) Prezes Izby opracowuje ostateczną wersję projektu uchwały i przedstawia ją Członkom Rady Izby do głosowania. Głosowanie nad uchwałą odbywa się za pomocą wskazanego przez Członka Rady Izby adresu poczty elektronicznej.
  5. Dokonywana w trybie obiegowym ocena polega na głosowaniu nad otrzymaną od Prezesa Izby propozycją uchwały poprzez oddanie głosu „za”, „przeciw” lub „wstrzymujący się”. Oddanie głosu dla jego skuteczności musi nastąpić w terminie 3 dni od dnia wysłania przez Prezesa Izby treści uchwały do głosowania.
  6. Dokonanie oceny projektu uchwał w trybie obiegowym, następuje w formie uchwały, podjętej zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu, w trybie obiegowym, co najmniej połowy uprawnionych do podjęcia uchwały członków, co jest udokumentowane wydrukiem korespondencji elektronicznej z realizowanego trybu oceny w formie obiegowej. Karty oceny projektu powinny zostać podpisane przez członków Komisji biorących udział w ocenie głosowania w trybie obiegowym.
  7. Sytuacje, które nie zostały opisane w niniejszej procedurze, będą rozwiązywane przez Komisję indywidualnie przy każdej ocenie głosowania w trybie obiegowym, przy zapewnieniu zasady bezstronności i poufności oraz w sposób gwarantujący sprawne prowadzenie procesu oceny i głosowania. W przypadku głosowania przeprowadzanego w trybie tajnym Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania pełnej poufności jej przeprowadzania. Podpisane Karty oceny projektu uchwały oraz wydruki z poczty elektronicznej umieszcza się w zalakowanej kopercie, a elektroniczną korespondencję z głosami usuwa się w sposób trwały z serwerów.
 6. Posiedzenie Rady może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniu przy zapewnieniu co najmniej:
  1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,
  2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której Członek Rady Izby może wypowiadać się w toku obrad,
  3. wykonywania osobiście prawa głosu w toku posiedzenia.

Możliwość udziału w posiedzeniu Rady Izbyprzy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej musi być wskazana w zawiadomieniu o tym posiedzeniu zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

§ 21

 1. Rada Izby składa się z członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz Prezesa Izby i Prezesów Oddziałów Izby, którzy z racji sprawowanej funkcji automatycznie stają się członkami Rady Izby. Łączna liczba wybieranych członków Rady Izby wynosi od 8 do 11 osób. Prezes Izby mianuje spośród członków Rady Izby dwóch wiceprezesów Izby, którzy zastępują Prezesa Izby na zasadach określonych w regulaminie pracy Rady Izby.
 2. Członkowie Rady Izby wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 3. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Izby przed terminem kadencji następuje na skutek:
  1. śmierci członka Rady,
  2. ustania członkostwa w Izbie,
  3. zaprzestania reprezentacji członka Izby,
  4. rezygnacji z funkcji w Radzie,
  5. odwołania przez Walne Zgromadzenie.
 4. Rada Izby może zgłosić Walnemu Zgromadzeniu Izby wniosek o odwołanie członka Rady Izby w przypadku niewypełniania przez niego obowiązków członka Rady Izby.

§ 22

 1. Rada Izby odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
 2. W posiedzeniach Rady zobowiązany jest brać udział dyrektor Biura Izby z głosem doradczym.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje Prezes Izby lub jeden z Wiceprezesów.
 4. Prezes Izby lub jeden z Jej wiceprezesów zobowiązani są zwołać posiedzenie Rady na wniosek co najmniej 4 członków Rady.
 5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Izby lub podczas jego nieobecności głos wiceprezesa prowadzącego obrady Rady Izby.
 6. Prezes Izby może zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady, bez prawa do głosowania, Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego i inne osoby jeśli ich obecność jest celowa ze względu na przedmiot obrad.

Prezes Izby

§ 23

 1. Prezes Izby sprawuje czynności zwykłego zarządu między posiedzeniami Rady Izby, składa oświadczenia woli w imieniu Izby i operatywnie kieruje Izbą reprezentując Ją na zewnątrz. Zakres oświadczeń woli w sprawach zobowiązań majątkowych Izby określa odrębny regulamin zatwierdzony przez Radę Izby.
 2. Wyboru Prezesa Izby dokonuje się w wyborach bezpośrednich na Walnym Zgromadzeniu.
 3. Prezes Izby powołuje Dyrektora Biura Izby.
 4. Kadencja Prezesa Izby trwa 4 lata – jednakże nie krócej niż do wyboru nowego Prezesa Zarządu.
 5. Wygaśnięcie funkcji Prezesa Izby przed terminem kadencji następuje na skutek:
  1. śmierci,
  2. ustania członkostwa w Izbie,
  3. zaprzestania reprezentacji członka Izby,
  4. odwołania przez Walne Zgromadzenie,
  5. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 6. Do kompetencji Prezesa Izby należą w szczególności:
  1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i pozostałych organów Izby,
  2. określanie kierunków działania Izby przedkładanych do akceptacji Radzie Izby lub do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie,
  3. ustalanie planu pracy Biura Izby,
  4. uchwalanie rocznego budżetu Izby,
  5. przedstawianie sprawozdania finansowego Izby i sprawozdania z działalności Rady Izby do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie po uprzedniej akceptacji przez Radę Izby,
  6. ustalanie struktury organizacyjnej Biura Izby,
  7. określanie zakresu obowiązków i kompetencji Dyrektora Biura Izby,
  8. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu propozycji wysokości składek członkowskich, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Izby,
  9. wnioskowanie do Rady Izby o podjęcie uchwał w sprawie prowadzenia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Izbę.

§ 24

Szczegółowe zasady powoływania Dyrektora Biura Izby określa odrębny regulamin.

§ 25

Czynności prawne rodzące zobowiązania majątkowe Izby, z wyłączeniem wydatków na zapewnienie bieżącego funkcjonowania Izby, mogą być dokonywane tylko w sprawach przewidzianych w budżecie Izby lub w stosownych uchwałach Rady Izby.

§ 26

 1. Biuro Izby jest jednostką wykonawczą Rady Izby.
 2. Biuro Izby zapewnia właściwą, techniczną i merytoryczną obsługę pracy organów Izby.
 3. Biurem kieruje Dyrektor Biura Izby.
 4. Umowę o pracę z Dyrektorem Biura Izby podpisuje Prezes Izby.
 5. Biuro Izby w zakresie określonym przez Radę Izby prowadzi działalność gospodarczą oraz świadczy usługi na rzecz członków Izby i innych podmiotów.

Komisja Rewizyjna

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
 2. Członek Komisji Rewizyjnej podczas Walnego Zgromadzenia IGPW przedkłada Komisji Skrutacyjnej pełne dane teleadresowe:
  1. adres poczty elektronicznej,
  2. numer telefonu (stacjonarnego lub mobilnego).
 3. Członek Komisji Rewizyjnej ma obowiązek poinformować Biuro Izby w ciągu 7 dni, o każdej istotnej zmianie swoich danych teleadresowych.
 4. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być osoba, która wyraziła zgodę na przedmiotową funkcję.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w spotkaniach Rady Izby i są na bieżąco o nich informowani.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład pozostałych organów Izby i nie mogą być pracownikami Izby.
 9. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego
 10. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem terminu kadencji nastąpi w razie:
  1. śmierci członka Komisji Rewizyjnej,
  2. ustania członkostwa w Izbie,
  3. zaprzestania reprezentacji członka Izby,
  4. rezygnacji,
  5. odwołania przez Walne Zgromadzenie.

§ 28

 • Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola przestrzegania przez Radę Izby i kierownictwa oddziałów Izby, przepisów prawa, postanowień Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Izby oraz regulaminów uchwalonych przez organy Izby.,
  2. dokonywanie kontroli finansowej działalności Izby,
  3. przedstawienie Radzie Izby uwag i wniosków dotyczących działalności Izby,
  4. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności, z wyników kontroli oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Rady Izby,
  5. przeprowadzanie innych działań kontrolno – sprawdzających zleconych przez Walne Zgromadzenie, Radę Izby lub na wniosek co najmniej 1/10 członków Izby,
  6. wydawanie organom Izby zaleceń w przypadku stwierdzenia w ich pracy nieprawidłowości.
 • Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii i doradztwa rzeczoznawców na koszt Izby. Koszty te muszą być uzasadnione co do ich podstawy jak i zatwierdzone przez Radę Izby.
 • Komisja Rewizyjna raz w roku podczas Walnego Zgromadzenia członków Izby jest w obowiązku przygotować sprawozdanie z oceny dokumentów finansowych, dokonać kontroli z prawidłowości działalności Rady Izby, przeprowadzić kontrolę regulaminów i Statutu. Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu pełnej dokumentacji sporządza opinie na temat wyżej wymienionych czynności, którą przedkłada Walnemu Zgromadzeniu.

§ 29

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb i są zwoływane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub zastępującego go Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 2. Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez nią Regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

Sąd Koleżeński

§ 30

 1. Walne Zgromadzenie wybiera Sąd Koleżeński w składzie 5 osób spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Członkiem Sądu Koleżeńskiego może być także wybrana inna osoba, spoza członków Izby posiadająca kwalifikacje sędziowskie wg przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.).
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 3. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym.
 4. Wygaśnięcie mandatu członka Sądu Koleżeńskiego przed upływem terminu następuje w razie:
  1. śmierci członka Sądu Koleżeńskiego,
  2. ustania członkostwa w Izbie,
  3. zaprzestania reprezentacji członka,
  4. rezygnacji,
  5. odwołania przez Walne Zgromadzenie.
 5. Sąd Koleżeński jest organem właściwym do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego pomiędzy członkami Izby oraz członkami Izby a jednostkami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami niezrzeszonymi w Izbie.
 6. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
 7. Szczegółowe zasady pracy i postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin.

ROZDZIAŁ V

Oddziały Izby

§ 31

 1. Rada Izby może tworzyć oddziały Izby na pisemny wniosek co najmniej 10 przedsiębiorców z terenu działania przyszłego oddziału.
 2. Oddział Izby jako jednostka organizacyjna nie posiada odrębnej osobowości prawnej.
 3. W skład Oddziału Izby wchodzą członkowie Izby deklarujący chęć uczestnictwa w pracach oddziału.
 4. Oddział Izby tworzony jest wyłącznie dla realizacji statutowych zadań Izby na rzecz swoich członków, na terenie danego powiatu wynikającym z podziału administracyjnego kraju. Prezes Oddziału Izby reprezentuje jego członków wobec wszelkich instytucji na terenie swojego działania.
 5. Działalność Oddziału Izby nie może być sprzeczna z działalnością Izby.

§ 32

 1. Oddział Izby tworzy Rada Izby w formie uchwały.
 2. W uchwale o utworzeniu oddziału Izby, Rada Izby powołuje pełnomocnika ds. oddziału. Pełnomocnik jest odpowiedzialny za zwołanie pierwszego zgromadzenia członków oddziału Izby i przeprowadzenie wyborów do władz oddziału.
 3. Kierownictwo oddziału składa się z 2 do 3 osób, w tym z Prezesa Oddziału i wiceprezesa.
 4. Do wyborów kierownictwa oddziału mają zastosowanie odpowiednie przepisy statutu Izby.
 5. Pracami oddziału kieruje Prezes Oddziału.
 6. Prezes Oddziału automatycznie wchodzi w skład Rady Izby.
 7. Kierownictwo oddziału jest zobowiązane do opracowania i uchwalenia regulaminu swojej pracy.

§ 33

 1. Działalność oddziału podlega kontroli Rady Izby i Komisji Rewizyjnej.
 2. Prezes Oddziału składa Radzie Izby okresowe coroczne sprawozdanie z działalności oddziału, w tym sprawozdanie finansowe.

§ 34

Oddział Izby prowadzi własną gospodarkę finansową, przy czym Biuro Izby przekazuje na konto bankowe Oddziału wpływy z tytułu składek członkowskich od Członków Izby będących jednocześnie Członkami Oddziału.

Majątek Oddziału stanowi majątek Izby.

§ 35

Likwidacja Oddziału następuje w drodze uchwały Rady Izby o zniesieniu Oddziału.

Do likwidacji Oddziału mają zastosowanie odpowiednie przepisy §40.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Przedstawicielstwa Izby.

§ 36

 1. Izba może tworzyć swoje przedstawicielstwa w kraju i zagranicą.
 2. Utworzenie przedstawicielstwa Izby zagranicą następuje zgodnie z porządkiem prawnym miejsca ustanowienia przedstawicielstwa.
 3. Tryb powoływania przedstawicielstwa, sposób jego organizacji oraz zasady finansowania każdorazowo określi uchwała Rady Izby.
 4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy o oddziałach Izby.

ROZDZIAŁ VII

Gospodarka finansowa, majątkowa i

fundusze Izby.

§ 37

Izba finansuje swoją działalność w oparciu o preliminarz przychodów i rozchodów.

§ ​38

 1. Na przychody Izby składają się:
  1. Wpisowe i składki członkowskie
  2. Opłaty za korzystanie ze świadczeń Izby.
  3. Przychody z działalności gospodarczej.
  4. Przychody z darowizn i spadków.
  5. Dotacje.
  6. Przychody z oprocentowania środków bieżących i lokat.
  7. Dochody ze wspólnych przedsięwzięć.
  8. Inne.
 2. Na rozchody składają się:
  1. Wydatki bieżące na prowadzenie działalności statutowej.
  2. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach.
  3. Inne wydatki.
 3. Wysokość składki wpisowej dla nowych członków zwyczajnych ustala się w wysokości składki miesięcznej przewidzianej dla danego wstępującego.
 4. Wysokość składki miesięcznej jest zróżnicowana i uzależniona od średniorocznej liczby zatrudnionych u członka zwyczajnego . Wysokość składki określa uchwałą Walne Zgromadzenie.
 5. Składka winna być wpłacana comiesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca.
 6. Zasady oraz wysokość składek członków wspierających określa Walne Zgromadzenie.
 7. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku uiszczania wpisowego i składek członkowskich.

§ 39

 

Wszystkie przychody i rozchody Izby zawarte są w rocznym sprawozdaniu Rady Izby przedkładanym Walnemu Zgromadzeniu. Biuro Izby ma obowiązek udostępnienia sprawozdania członkom Izby najpóźniej na miesiąc przed terminem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 40

 1. Zmiana statutu może być dokonana w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia , podjętej większością 2/3 głosów oddanych przy minimum 2/3 obecności członków Izby.
 2. Rozwiązanie Izby może nastąpić w trybie art. 13 Ustawy o izbach gospodarczych, podjętej większością 2/3 głosów oddanych przy minimum 2/3 obecności członków Izby.

§ 41

 1. W przypadku rozwiązania Izby, likwidator powołany przez Walne Zgromadzenie Izby prowadzi likwidację Izby stosując odpowiednio przepisy rozdz. 6 Tytułu III ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1937 z późniejszymi zmianami).
 2. Majątek pozostały po zaspokojeniu wszystkich wierzytelności dzieli się miedzy członków zwyczajnych proporcjonalnie do wysokości składek członkowskich za ostatni pełny rok kalendarzowy działalności Izby.

Pliki do pobrania

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 

I Biznes Kontakt IGPW

Wydarzenie dedykowane wyłacznie Członkom IGPW

więcej

Oferty pracy dla Cudzoziemców i Polaków

 Пропозиції роботи

 

 

więcej

szkolenie z zakresu restrukturyzacji w firmie 26.04.2022

O procesie restrukturyzacji firmy w naszej Izbie

więcej

Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych

Eksportujesz towary? Twój partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego, świadectwa lub zaświadczenia, występujesz w przetargu i żądają od Ciebie weryfikacji dokumentów? Zgłoś się Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski.

więcej

Prof. dr hab. Witold Modzelewski w IGPW

 Porozmawiajmy o pomocy dla Ukraińców o obowiązującym stanie prawnym oraz o sytuacji gospodarczej Polska-Rosja i Nowym Ładzie 2022

więcej

#DajemyUkrainieEnergię

  #DajemyUkrainieEnergię

więcej

NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE CZŁONKÓW IGPW

"IZBA W OBLICZU WOJNY W UKRAINIE" -17.03.2022 r.

więcej

Wielkopolski Sąd Arbitrażowy

niezbędnik przedsiębiorcy

https://arbitrazwielkopolski.pl

więcej

spotkanie online dla przedsiębiorców-pożyczki unijne

POŻYCZKI UNIJNE - ALTERNATYWNA FORMA FINANSOWANIA WIELKOPOLSKICH PRZEDSIEBIORCÓW

więcej

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości

Rada Przedsiębiorczości  w sprawie dynamizowania inflacji przez administrację

więcej

List otwarty IGPW do PGNIG

List otwarty Członków Rady Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski do PGNiG

więcej

szkolenie Polski Ład z Iwoną Kamińską-Lech

Ustawa wprowadzająca zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu to 258 stron przepisów, która zmieniła aż 26 ustaw.

więcej

Giełda Pracy

Jeżeli prowadzicie rekrutację, zachęcamy do korzystania z tego nowego narzędzia

więcej

Nowi Członkowie IGPW Koncept sp. z o.o.

KONCEPT sp. z o.o. w Pile

więcej

Nowi Członkowie IGPW Zaufana Księgowa

Biuro Rachunkowe Zaufana Księgowa Paulina Ziętara

więcej

szkolenie - sprawozdawczość w systemie BDO za 2021

15 marca 2022 roku mija termin sporządzenia w bazie BDO sprawozdania dot. wytwarzanych w roku 2021 odpadów

więcej

Bez krawata

Spotkanie Członków Izby w Klubie Scena

więcej

szkolenie POLSKI ŁAD

szkolenie stacjonarne  POLSKI ŁAD

26 stycznia 2022

więcej

szkolenie - baza KOBIZE - sprawozdawczość za 2021

szkolenie środowiskowe - baza KOBIZE - sprawozdawczość za 2021

więcej

7 stycznia, dniem wolnym od pracy

7 stycznia br. dniem wolnym od pracy

więcej

link z webinarium Estoński CIT - Ministertwo Finansów-IGPW

link z webinarium Estoński CIT - Ministertwo Finansów-IGPW

więcej

RODO

więcej

deklaracje CEEB - obowiązki przedsiębiorców - zapoznaj się

deklaracje CEEB - obowiązki przedsiębiorców - zapoznaj się z nowymi przepisami środowiskowymi

więcej

Webinarium Polski Ład - Estoiński CIT z Ministerstwem Finansów

Webinarium Polski Ład - Estoiński CIT z Ministerstwem Finansów

więcej

Spotkanie z Prezydentem Miasta Piły dot. inwestycji miejskich w 2022 roku

Spotkanie z Prezydentem Miasta Piły dot. inwestycji miejskich w 2022 roku

więcej

spotkanie informacyjne dot. CEEB - obowiązek przedsiębiorców

bezpłatne spotkanie informacyjne dot. CEEB

więcej

BEAUTY SHOW by LaLill NAJWIĘKSZE WYDARZENIE KOSMETYCZNE W REGIONIE

 BEAUTY SHOW by LaLill 27.11.2021 - NAJWIĘKSZE WYDARZENIE KOSMETYCZNE W REGIONIE

więcej

bezpłatne stacjonarne warsztaty - Prawo Pracy z Państwową Inspekcją Pracy

bezpłatne stacjonarne warsztaty - Prawo Pracy z Państwową Inspekcją Pracy 

więcej

Zapraszamy Członków Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski na kolejne z cyklu spotkanie Bez Krawata w Scena Bar & Restaurant

spotkanie Bez Krawata w Scena Bar & Restaurant
 

więcej

Spotkanie bez krawata

Zapraszamy Członków Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski na kolejne z cyklu spotkanie #BezKrawata w Scena Bar & Restaurant

więcej

Spotkanie bez krawata

Zapraszamy Członków Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski na kolejne z cyklu spotkanie #BezKrawata w Scena Bar & Restaurant

więcej

praktyczne warsztaty baza BDO i sprawozdawczość

Praktyczne warsztaty baza BDO i sprawozdawczość

więcej

szkolenie - Wdrożenie RODO w 7 krokach

szkolenie - Wdrożenie RODO w 7 krokach

więcej

akt powołania Prezesa Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego oddziału w Pile

akt powołania Prezesa Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego oddziału w Pile

więcej

Jak uniknąć kar – czyli dobre praktyki RODO

szkolenie - Jak uniknąć kar – czyli dobre praktyki RODO

więcej

bony na cyfryzację MŚP - wsparcie ze środków UE - spotkanie z PARP

bony na cyfryzację MŚP - wsparcie ze środków UE - spotkanie z PARP

więcej

Walne Zgromadzenie IGPW za nami

Walne Zgromadzenie IGPW za nami

więcej

szkolenie środowiskowe, odpady, opakowania, emisje, baza BDO, KOBIZE

 szkolenie środowiskowe - Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska – odpady, opakowania, emisje, baza BDO, KOBIZE

więcej

Powołanie Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego - 23 czerwca 2021 r.

Powołanie Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego

więcej

e-seminarium - Nauczycielu „Idą zmiany – tym razem nie zostańmy z nimi sami”

e-seminarium - Nauczycielu „Idą zmiany – tym razem nie zostańmy z nimi sami”

więcej

Punkt Szczepień w IGPW

Punkt Szczepień w IGPW

więcej

V Festwil, Piła czuje Bluesa

V festiwal Piła Czuje Bluesa, stanowiący prawdziwe święto dobrej muzyki ❗️❗️❗️

więcej

Pierwsze firmy wodorowe z Wielkopolski – Wielkopolska Północna – kierunek wodór

Dołącz do rewolucji wodorowej już teraz

więcej

Apel Członków Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski

Apel Członków Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski do Pana Jarosław Gowin Wiceprezesa Rady Ministrów i parlamentarzystów regionu północnej Wielkopolski.

więcej

Szkolenie optymalizacja Procesu Sprzedaży, czyli jak zwiększyć sprzedaż w małej i średniej firmie B2B?

Optymalizacja Procesu Sprzedaży, czyli jak zwiększyć sprzedaż w małej i średniej firmie B2B?

więcej

ALERT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ALERT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW spotkanie on-line Przedsiębiorcy-Przedsiębiorcom 27.04.2021 g. 11:00

więcej

szkolenie on-line Wdrożenie RODO w 7 krokach

szkolenie on-line Wdrożenie RODO w 7 krokach

więcej

Szkolenie on-line dla Inspektorów Ochrony Danych i Administratorów Danych 22.04.2021

 Szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych i Administratorów Danych

więcej

Szkolenie on-line dla Inspektorów Ochrony Danych i Administratorów Danych

 Szkolenie on-line dla Inspektorów Ochrony Danych i Administratorów Danych

więcej

Przepływ Pracy i Komunikacji w Firmie - szkolenie on-line dla członków IGPW

Przepływ Pracy i Komunikacji w Firmie - szkolenie on-line dla członków IGPW

więcej

szkolenie on-line RODO W OBSZARZE KADR I PŁAC

szkolenie on-line RODO W OBSZARZE KADR I PŁAC

więcej

szkolenie on-line dla mikro i małych firm dot. PPK - obowiązek pracodawców

szkolenie on-line dla mikro i małych firm dot. PPK - obowiązek pracodawców

więcej

Baza KOBIZE szkolenie on-line 16 lutego

Baza KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska

więcej

szkolenie on-line - Wymagania dotyczące magazynowania odpadów - nowe wytyczne

szkolenie on-line  -  Wymagania dotyczące magazynowania odpadów - nowe wytyczne

więcej

KOBIZE szkolenie on-line, zapraszamy 3 lutego 2021 r.

 KOBIZE  szkolenie on-line

więcej

II edycja szkoleń edukacyjnych KRUK

II edycja szkoleń edukacyjnych KRUK

więcej

Trzy SZKOLENIA on-line z zakresu ochrony środowiska

Trzy SZKOLENIA on-line  z zakresu ochrony środowiska

więcej

szkolenie on-line o wdrożeniu RODO w 7 krokach

szkolenie on-line  o wdrożeniu RODO w 7 krokach

więcej

Szkolenie on-line - JPK_VAT z deklaracją - 22 października 2020

Szkolenie on-line - JPK_VAT z deklaracją - 22 października 2020

więcej

Konferencja o edukacji w szkołach północnej Wielkopolski

Konferencja o edukacji  w szkołach północnej Wielkopolski

więcej

Praktyczne warsztaty Baza BDO krok po kroku i SPRAWOZDAWCZOŚĆ za 2019 r.

Warsztaty baza BDO i sprawozdawczość z zakresu wytworzonych odpadów  za rok 2019

więcej

Warsztaty dla przedsiębiorców i ich pracowników. BAZA BDO KROK PO KROKU.

Warsztaty dla przedsiębiorców i ich pracowników.  BAZA BDO KROK PO KROKU.

więcej

Kodeks Etyki dla Przedsiębiorców

Kodeks Etyki dla Przedsiębiorców

więcej

Porady on-line - współpraca z PIP o. Piła

Porady on-line  - współpraca z PIP o. Piła

więcej

Porady on-line - współpraca IGPW z ZUS o. Piła

 Porady on-line  - współpraca IGPW z ZUS o. Piła

więcej

Rada Przedsiębiorczości apeluje o pilne wypracowanie Tarczy Antykryzysowej 2.0

Rada Przedsiębiorczości apeluje o pilne wypracowanie Tarczy Antykryzysowej 2.0

więcej

Akcja "Maseczki ochronne dla pracowników i ich rodzin". Bądź odpowiedzialnym pracodawcą !!!

Akcja "Maseczki ochronne dla pracowników i ich rodzin". Bądź odpowiedzialnym pracodawcą !!!

więcej

ZMIANY DOT. ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY STANOWISKAMI PRACY!

ZMIANY DOT. ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY STANOWISKAMI PRACY!

więcej

Bezpieczna naklejka - Studio K2

Zadbajmy o bezpieczeństwo naszych rodzin, pracowników oraz klientów - Studio K2

więcej

Tarcza antykryzysowa - wsparcie z ZUS

Tarcza antykryzysowa - wsparcie z ZUS

więcej

Nowelizacja tzw. specustawy koronawirusowej 31 marca na 01 kwietnia

Nowelizacja tzw. specustawy koronawirusowej 31 marca na 01 kwietnia

więcej

"Pilski Voucher na Później" - zaproszenie do składania ofert

 "Pilski Voucher na Później" - zaproszenie do składania ofert

więcej

Uproszczony wniosek ZUS - koronawirus

Uproszczony wniosek ZUS - koronawirus

więcej

KIG #SolidarnizBiznesem

KIG #SolidarnizBiznesem

więcej

ZUS dot. COVID-19

ZUS dot. COVID-19

więcej

Stanowisko Prezesa Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski Pana Grzegorza Marciniaka w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców

Stanowisko Prezesa IGPW Pana Grzegorza Marciniaka w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców

więcej

Informacja - zmiana terminów wydarzeń i spotkań

Informacja - zmiana terminów wydarzeń i spotkań

więcej

Zaproszenie na szkolenie - Baza KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska

 Zaproszenie na szkolenie - Baza KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska.

więcej

Warszaty - Piła dzieli się H2. Wodór w transformacji energetycznej miasta

Warszaty - Piła dzieli się H2. Wodór w transformacji energetycznej miasta

więcej

Program rabatowy dla członków Izby
Sprawdź korzyści !!!

Program rabatowy to:

 • jedna z najtańszych form promocji marki Partnera
 • budowa lojalności wśród klientów
 • doskonałe narzędzie dotarcia do nowego klienta

więcej

Dlaczego warto przystąpić do izby gospodarczej?

Aby mieć zapewniony dostęp do INFORMACJI
Aby korzystać z bezpłatnego DORADZTWA
Aby ułatwić sobie DZIAŁANIA PROMOCYJNE
Aby mógł nam ktoś POMÓC
gdy tego potrzebujemy

więcej

Wielkopolska Konkurencyjna - możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP

Wielkopolska Konkurencyjna - możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP

więcej