Firma miesiąca


04.04.2020

Rada Przedsiębiorczości apeluje o pilne wypracowanie Tarczy Antykryzysowej 2.0


Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, Pracodawcy RP, Związek Pracodawców Business Centre Club, Związek Banków Polskich oraz Związek Rzemiosła Polskiego apelują o pilne wypracowanie i wprowadzenie przepisów, które pomogą przedsiębiorcom w walce ze skutkami kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa. Rada Przedsiębiorczości przedstawiła 19 postulatów, które powinny znaleźć się w Tarczy Antykryzysowej 2.0.

My reprezentanci największych organizacji pracodawców i przedsiębiorców w Polsce, członkowie Rady Przedsiębiorczości, wychodząc z założenia, że nadzwyczajna sytuacja w polskim państwie wymaga nadzwyczajnych środków i działań, mając pełne przekonanie, że dotychczas przyjęte rozwiązania nie chronią odpowiednio firm i miejsc pracy przed likwidacją, apelujemy o pilne wypracowanie, we współpracy z organizacjami gospodarczymi, Tarczy Antykryzysowej 2.0. Tarcza Antykryzysowa 2.0 powinna dostarczać rozwiązań i narzędzi adekwatnych do potrzeb gospodarki, które jednocześnie będą praktyczne i gotowe do szybkiej implementacji. Dlatego postulujemy o pilne:

1. Określenie i zapewnienie odpowiednich środków pomocowych dla podmiotów leczniczych, które w związku z obecną sytuacją zmagać się będą z ogromnymi komplikacjami w zakresie zwiększenia pracochłonności, drastycznego wzrostu kosztów funkcjonowania, w tym w szczególności zakupu wyposażenia, środków ochrony. Branża medyczna ma dzisiaj szczególne znaczenie i nie można dopuścić do pogorszenia jej sytuacji finansowej. Potrzebne działania obejmują w szczególności:

 • stworzenie specjalnych warunków pracy dla personelu medycznego – zabezpieczenie w środki ochrony osobistej oraz zapewnienie możliwości wykonywania badań diagnostycznych;
 • przeniesienie na budżet państwa kosztów ponoszonych przez podmioty lecznicze związanych z kwarantanną personelu medycznego;
 • umożliwienie zastosowania cesji zobowiązań podmiotów leczniczych na KUKE i BGK (w nawiązaniu do art. 54 ustawy o działalności leczniczej);
 • przejęcie przez budżet państwa za pośrednictwem ZUS finansowania składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących pracę w szpitalach i ratowników medycznych – w części finansowanej przez ubezpieczonych. Takie rozwiązanie podniosłoby wynagrodzenia netto osób, które z ogromnym poświęceniem wykonują swoje obowiązki zawodowe, niejednokrotnie przeznaczając swoje prywatne fundusze na zakup brakujących środków ochronnych.

2. Rozszerzenie zwolnienia ze składek płaconych do ZUS na wszystkie firmy przeżywające trudności ekonomiczne w związku ze skutkami COVID-19, bez ograniczeń co do ich wielkości firmy, które w okresie X 2019 – IX 2020 doświadczyły spadku przychodów powyżej 30%, w stosunku do poprzedniego, roku będą miały umorzone zaległości ZUS za pracowników, których nie zwolnili. Konieczna przy tym jest gwarancja utrzymania uprawnień dla osób ubezpieczonych. Tarcza Antykryzysowa 2.0. musi też zapewnić możliwość przedłużenia zwolnień na kolejne miesiące.

3. Zwolnienie firm, niezależnie od wielkości, także z podatków CIT, PIT, VAT, od nieruchomości przez II kwartał 2020 r., kiedy dochody spadną o więcej niż 30%. Wiele przedsiębiorstw nie ma szansy osiągnąć dochodu, ani nawet jakiegokolwiek przychodu. Natomiast wciąż muszą opłacać świadczenia, tj. koszty najmu, mediów, telefonów, itp. Mikro i małe przedsiębiorstwa z natury nie posiadają takich zysków jak firmy duże i średnie, nie posiadają więc odłożonych środków finansowych ani rezerw. Z kolei duże przedsiębiorstwa mogą obecnie mieć 100% kosztów i 10% przychodów.

4. Umożliwienie wszystkim firmom do tego zmuszonym, wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz zagwarantowanie dopłat wynagrodzeń do wysokości połowy wynagrodzenia, lecz nie więcej niż połowy przeciętnego wynagrodzenia. Tarcza Antykryzysowa 2.0. powinna zapewniać możliwość szybkiego wprowadzenia tego rozwiązania (2-dniowym termin konsultacji z pracownikami) przy obowiązku utrzymania zatrudnienia maksymalnie przez okres równy okresowi wsparcia niezależnie od wielkości firmy. Pomoc powinna być przyznawana decyzją, na podstawie wniosku, bez konieczności podpisywania umowy. Należy także zagwarantować analogiczny tryb wprowadzania przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w firmach, które nie będą występowały o dopłaty do wynagrodzeń. Konieczne jest szybkie notyfikowanie programu pomocowego w Komisji Europejskiej, aby wsparcie mogło trafić również do większych przedsiębiorstw. Obecnie już dostrzegamy negatywne skutki, które można było przewidzieć: pracodawcy, u których funkcjonują organizacje związkowe prowadzą żmudne negocjacje w sprawie zawarcia porozumienia, a pracodawcy u których nie funkcjonują organizacje związkowe czują się zagubieni w procedurze wyłonienia przedstawicielstwa pracowników. W tym czasie obie te grupy pracodawców nie mogą otrzymać środków na ochronę miejsc pracy z tarczy antykryzysowej. Porozumienie stanowi bowiem załącznik do wniosku jaki należy przesłać dyrektorowi wojewódzkiego urzędu pracy. Nowelizacja w tym zakresie mogłaby urealnić szansę na otrzymanie środków z tarczy antykryzysowej.

5. Postulujemy przedłużenie (na czas epidemii + 90 dni) możliwości pracy pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika.

6. Uwolnienie środków z kont split payment VAT i przyspieszony zwrot VAT (14 dni), zagwarantowane w przepisach, a nie oddane uznaniowości urzędów skarbowych.

7. Rozszerzenie możliwości stosowania metody kasowej w rozliczaniu VAT na wszystkie kategorie podatników.

8. Zniesienie zakazu handlu w niedzielę i umożliwienie dostępu obywateli do niezbędnych im produktów pierwszej potrzeby. Jest to konieczne rozwiązanie dla rozładowania powszechnych kolejek, szczególnie w sklepach spożywczych.

9. Uregulowanie najpilniejszych kwestii dotyczących relacji pracodawców i pracowników w warunkach stanu zagrożenia epidemiologicznego, w tym zwłaszcza:

 • określania przez pracodawcę zasad wykonywania pracy zdalnej w akcie wewnętrznym
 • umożliwienie pracodawcom wysyłania pracowników na urlop wypoczynkowy, zarówno zaległy, jak i bieżący – w wymiarze maksymalnie 14 dni;
 • umożliwienie modyfikacji aktów wewnętrznych, w tym regulaminu pracy w szczególności w zakresie systemów czasu pracy – w porozumieniu ze związkami zawodowymi zawartym w ciągu 3 dni (w przypadku braku porozumienia w terminie, modyfikacja wchodzi w życie);
 • rozszerzenie zawieszenia badań lekarskich na nieobjęte dotąd grupy pracowników, w tym kwalifikowanych pracowników ochrony;
 • umożliwienie przeprowadzania szkoleń BHP on-line;

10.Wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w zakresie uchylenia w art. 26a ust. 1a1 punktu 3, uzależniającego otrzymanie dofinansowań od terminowego ponoszenia kosztów płacy. Jako nieterminowe ponoszenie kosztów płacy traktowane jest bowiem składanie korekty w deklaracjach ubezpieczeniowych, związane np. z absencją chorobową zatrudnionego. Zwiększenie ryzyka nieobecności pracowników wskutek np. kwarantanny, sprawia, że uniknięcie korekt stanie się jeszcze trudniejsze niż do tej pory.

11. Zniesienie odpowiedzialności przedsiębiorców za szkody wyrządzone w związku z działaniami władz publicznych mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, w tym szczególnie za szkody powstałe w wyniku wykonania przez przedsiębiorcę decyzji lub poleceń władzy publicznej.

12. Analogicznie do jednostek samorządu terytorialnego i placówek zdrowia, zapewnienie także przedsiębiorstwom środków publicznych na pokrycie wydatków i szkód związanych z wykonywaniem obowiązków nałożonych przez władze publiczne związanych z walką z koronawirusem. Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw gospodarki może, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wydawać polecenia przedsiębiorcom, osobom prawnych czy jednostkom organizacyjnym. Jednak prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań, nałożonych w wyniku polecenia, mające charakter planistyczny, mają być finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy, ponieważ nie przewidziano pełnej rekompensaty dla przedsiębiorców w przypadku realizacji przez nich zadań nałożonych przez ustawę.

13. Ograniczenie obciążeń wynikających z wprowadzania i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych:

 • okresowe zawieszenie konieczności wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe: czasowe zwolnienie pracodawców 250+ z obowiązku opłacania składek w PPK (zarówno pracodawcy jak i z „mocy ustawy” pracowników) powinno obowiązywać przez najbliższe 6-m-cy i być „dopasowane” do terminów uruchomienia PPK w firmach 50-250;
 • rozszerzenie przesunięcia obowiązków związanych z wdrożeniem PPK również na pracodawców, którzy zatrudniają mniej niż 50 pracowników

14. Wprowadzenie niezbędnych zmian w przepisach dotyczących obowiązku badania zdolności kredytowej, które umożliwią udzielanie i kontynuację finansowania dla wszystkich przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. Zachowanie niezmienionych na czas pandemii bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących zdolności kredytowej w praktyce uniemożliwia – bez narażania się na konsekwencje nadzorcze – udzielania finansowania pomocowego.

15. Wprowadzenie niezbędnego przepisu generalnego, który na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pozwalałaby w szeregu ustaw, w których zastrzeżono formę pisemną na alternatywne stosowanie formy elektronicznej. Analogicznie przepis generalny powinien umożliwiać na ten czas, aby we wszystkich przypadkach, gdy umowy zastrzegają formę pisemną również można było stosować formę elektroniczną.

16. Ochrona umów zawartych w ramach zamówień publicznych. Konieczne jest odroczenie naliczania i egzekucji kar umownych i sankcyjnego obniżenia wynagrodzenia wykonawców, z zachowaniem prawa do żądania naprawnienia szkody wyrządzonej zamawiającemu w naturze. Naliczone kary umowne powinny być ex lege wymagalne dopiero po okresie 12 miesięcy od zakończenia stanu epidemii COVID-19.W związku z tym bezwzględnie należy:

 • wykreślić pozbawienie wykonawców możliwości odstępowania o umów;
 • wprowadzić możliwość odstępowania od umów, jeżeli strony nie uzgodnią zmiany umowy o zamówienie publiczne związanej z COVID-19.

17. Odejście od drakońskich ograniczeń pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego i przyjęcie konstruktywnej i kompromisowej propozycji w zakresie obniżenia limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, do nie więcej niż 45% rocznie, a w całym okresie kredytowania do nie więcej niż 75% kwoty kredytu. Pozwoli to na ograniczenie negatywnych konsekwencji w postaci zagrożenia likwidacji nawet dziesiątków tysięcy miejsc pracy w legalnie działającym sektorze instytucji pożyczkowych i do niego komplementarnych, a także zmniejszenia ryzyka dużej skali wykluczenia kredytowego polskich gospodarstw domowych i wypchnięcia ich do podziemia pożyczkowego (tzw. mafii pożyczkowej).

18. Uelastycznienie zasad i terminów odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: uchylenie obowiązku naliczania przez pracodawców odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za miesiące od marca do maja 2020 r., z możliwością przedłużenia okresu uchylenia obowiązku przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane; przesunięcie terminów przekazania na rachunek bankowy Funduszu dokonanych odpisów i naliczonych zwiększeń na dany rok kalendarzowy: termin ostateczny do 31 grudnia 2020 r., termin przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% równowartości odpisów – do 30 września 2020 r.

19. Wyłączenie w 2020 r. stosowania art. 15e i 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – z uwagi na brak możliwości wypracowania EBITDA na poziomie umożliwiającym odliczalność kosztów.

Treść apelu do pobrania tutaj.

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 

I Biznes Kontakt IGPW

Wydarzenie dedykowane wyłacznie Członkom IGPW

więcej

Oferty pracy dla Cudzoziemców i Polaków

 Пропозиції роботи

 

 

więcej

szkolenie z zakresu restrukturyzacji w firmie 26.04.2022

O procesie restrukturyzacji firmy w naszej Izbie

więcej

Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych

Eksportujesz towary? Twój partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego, świadectwa lub zaświadczenia, występujesz w przetargu i żądają od Ciebie weryfikacji dokumentów? Zgłoś się Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski.

więcej

Prof. dr hab. Witold Modzelewski w IGPW

 Porozmawiajmy o pomocy dla Ukraińców o obowiązującym stanie prawnym oraz o sytuacji gospodarczej Polska-Rosja i Nowym Ładzie 2022

więcej

#DajemyUkrainieEnergię

  #DajemyUkrainieEnergię

więcej

NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE CZŁONKÓW IGPW

"IZBA W OBLICZU WOJNY W UKRAINIE" -17.03.2022 r.

więcej

Wielkopolski Sąd Arbitrażowy

niezbędnik przedsiębiorcy

https://arbitrazwielkopolski.pl

więcej

spotkanie online dla przedsiębiorców-pożyczki unijne

POŻYCZKI UNIJNE - ALTERNATYWNA FORMA FINANSOWANIA WIELKOPOLSKICH PRZEDSIEBIORCÓW

więcej

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości

Rada Przedsiębiorczości  w sprawie dynamizowania inflacji przez administrację

więcej

List otwarty IGPW do PGNIG

List otwarty Członków Rady Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski do PGNiG

więcej

szkolenie Polski Ład z Iwoną Kamińską-Lech

Ustawa wprowadzająca zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu to 258 stron przepisów, która zmieniła aż 26 ustaw.

więcej

Giełda Pracy

Jeżeli prowadzicie rekrutację, zachęcamy do korzystania z tego nowego narzędzia

więcej

Nowi Członkowie IGPW Koncept sp. z o.o.

KONCEPT sp. z o.o. w Pile

więcej

Nowi Członkowie IGPW Zaufana Księgowa

Biuro Rachunkowe Zaufana Księgowa Paulina Ziętara

więcej

szkolenie - sprawozdawczość w systemie BDO za 2021

15 marca 2022 roku mija termin sporządzenia w bazie BDO sprawozdania dot. wytwarzanych w roku 2021 odpadów

więcej

Bez krawata

Spotkanie Członków Izby w Klubie Scena

więcej

szkolenie POLSKI ŁAD

szkolenie stacjonarne  POLSKI ŁAD

26 stycznia 2022

więcej

szkolenie - baza KOBIZE - sprawozdawczość za 2021

szkolenie środowiskowe - baza KOBIZE - sprawozdawczość za 2021

więcej

7 stycznia, dniem wolnym od pracy

7 stycznia br. dniem wolnym od pracy

więcej

link z webinarium Estoński CIT - Ministertwo Finansów-IGPW

link z webinarium Estoński CIT - Ministertwo Finansów-IGPW

więcej

RODO

więcej

deklaracje CEEB - obowiązki przedsiębiorców - zapoznaj się

deklaracje CEEB - obowiązki przedsiębiorców - zapoznaj się z nowymi przepisami środowiskowymi

więcej

Webinarium Polski Ład - Estoiński CIT z Ministerstwem Finansów

Webinarium Polski Ład - Estoiński CIT z Ministerstwem Finansów

więcej

Spotkanie z Prezydentem Miasta Piły dot. inwestycji miejskich w 2022 roku

Spotkanie z Prezydentem Miasta Piły dot. inwestycji miejskich w 2022 roku

więcej

spotkanie informacyjne dot. CEEB - obowiązek przedsiębiorców

bezpłatne spotkanie informacyjne dot. CEEB

więcej

BEAUTY SHOW by LaLill NAJWIĘKSZE WYDARZENIE KOSMETYCZNE W REGIONIE

 BEAUTY SHOW by LaLill 27.11.2021 - NAJWIĘKSZE WYDARZENIE KOSMETYCZNE W REGIONIE

więcej

bezpłatne stacjonarne warsztaty - Prawo Pracy z Państwową Inspekcją Pracy

bezpłatne stacjonarne warsztaty - Prawo Pracy z Państwową Inspekcją Pracy 

więcej

Zapraszamy Członków Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski na kolejne z cyklu spotkanie Bez Krawata w Scena Bar & Restaurant

spotkanie Bez Krawata w Scena Bar & Restaurant
 

więcej

Spotkanie bez krawata

Zapraszamy Członków Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski na kolejne z cyklu spotkanie #BezKrawata w Scena Bar & Restaurant

więcej

Spotkanie bez krawata

Zapraszamy Członków Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski na kolejne z cyklu spotkanie #BezKrawata w Scena Bar & Restaurant

więcej

praktyczne warsztaty baza BDO i sprawozdawczość

Praktyczne warsztaty baza BDO i sprawozdawczość

więcej

szkolenie - Wdrożenie RODO w 7 krokach

szkolenie - Wdrożenie RODO w 7 krokach

więcej

akt powołania Prezesa Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego oddziału w Pile

akt powołania Prezesa Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego oddziału w Pile

więcej

Jak uniknąć kar – czyli dobre praktyki RODO

szkolenie - Jak uniknąć kar – czyli dobre praktyki RODO

więcej

bony na cyfryzację MŚP - wsparcie ze środków UE - spotkanie z PARP

bony na cyfryzację MŚP - wsparcie ze środków UE - spotkanie z PARP

więcej

Walne Zgromadzenie IGPW za nami

Walne Zgromadzenie IGPW za nami

więcej

szkolenie środowiskowe, odpady, opakowania, emisje, baza BDO, KOBIZE

 szkolenie środowiskowe - Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska – odpady, opakowania, emisje, baza BDO, KOBIZE

więcej

Powołanie Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego - 23 czerwca 2021 r.

Powołanie Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego

więcej

e-seminarium - Nauczycielu „Idą zmiany – tym razem nie zostańmy z nimi sami”

e-seminarium - Nauczycielu „Idą zmiany – tym razem nie zostańmy z nimi sami”

więcej

Punkt Szczepień w IGPW

Punkt Szczepień w IGPW

więcej

V Festwil, Piła czuje Bluesa

V festiwal Piła Czuje Bluesa, stanowiący prawdziwe święto dobrej muzyki ❗️❗️❗️

więcej

Pierwsze firmy wodorowe z Wielkopolski – Wielkopolska Północna – kierunek wodór

Dołącz do rewolucji wodorowej już teraz

więcej

Apel Członków Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski

Apel Członków Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski do Pana Jarosław Gowin Wiceprezesa Rady Ministrów i parlamentarzystów regionu północnej Wielkopolski.

więcej

Szkolenie optymalizacja Procesu Sprzedaży, czyli jak zwiększyć sprzedaż w małej i średniej firmie B2B?

Optymalizacja Procesu Sprzedaży, czyli jak zwiększyć sprzedaż w małej i średniej firmie B2B?

więcej

ALERT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ALERT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW spotkanie on-line Przedsiębiorcy-Przedsiębiorcom 27.04.2021 g. 11:00

więcej

szkolenie on-line Wdrożenie RODO w 7 krokach

szkolenie on-line Wdrożenie RODO w 7 krokach

więcej

Szkolenie on-line dla Inspektorów Ochrony Danych i Administratorów Danych 22.04.2021

 Szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych i Administratorów Danych

więcej

Szkolenie on-line dla Inspektorów Ochrony Danych i Administratorów Danych

 Szkolenie on-line dla Inspektorów Ochrony Danych i Administratorów Danych

więcej

Przepływ Pracy i Komunikacji w Firmie - szkolenie on-line dla członków IGPW

Przepływ Pracy i Komunikacji w Firmie - szkolenie on-line dla członków IGPW

więcej

szkolenie on-line RODO W OBSZARZE KADR I PŁAC

szkolenie on-line RODO W OBSZARZE KADR I PŁAC

więcej

szkolenie on-line dla mikro i małych firm dot. PPK - obowiązek pracodawców

szkolenie on-line dla mikro i małych firm dot. PPK - obowiązek pracodawców

więcej

Baza KOBIZE szkolenie on-line 16 lutego

Baza KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska

więcej

szkolenie on-line - Wymagania dotyczące magazynowania odpadów - nowe wytyczne

szkolenie on-line  -  Wymagania dotyczące magazynowania odpadów - nowe wytyczne

więcej

KOBIZE szkolenie on-line, zapraszamy 3 lutego 2021 r.

 KOBIZE  szkolenie on-line

więcej

II edycja szkoleń edukacyjnych KRUK

II edycja szkoleń edukacyjnych KRUK

więcej

Trzy SZKOLENIA on-line z zakresu ochrony środowiska

Trzy SZKOLENIA on-line  z zakresu ochrony środowiska

więcej

szkolenie on-line o wdrożeniu RODO w 7 krokach

szkolenie on-line  o wdrożeniu RODO w 7 krokach

więcej

Szkolenie on-line - JPK_VAT z deklaracją - 22 października 2020

Szkolenie on-line - JPK_VAT z deklaracją - 22 października 2020

więcej

Konferencja o edukacji w szkołach północnej Wielkopolski

Konferencja o edukacji  w szkołach północnej Wielkopolski

więcej

Praktyczne warsztaty Baza BDO krok po kroku i SPRAWOZDAWCZOŚĆ za 2019 r.

Warsztaty baza BDO i sprawozdawczość z zakresu wytworzonych odpadów  za rok 2019

więcej

Warsztaty dla przedsiębiorców i ich pracowników. BAZA BDO KROK PO KROKU.

Warsztaty dla przedsiębiorców i ich pracowników.  BAZA BDO KROK PO KROKU.

więcej

Kodeks Etyki dla Przedsiębiorców

Kodeks Etyki dla Przedsiębiorców

więcej

Porady on-line - współpraca z PIP o. Piła

Porady on-line  - współpraca z PIP o. Piła

więcej

Porady on-line - współpraca IGPW z ZUS o. Piła

 Porady on-line  - współpraca IGPW z ZUS o. Piła

więcej

Rada Przedsiębiorczości apeluje o pilne wypracowanie Tarczy Antykryzysowej 2.0

Rada Przedsiębiorczości apeluje o pilne wypracowanie Tarczy Antykryzysowej 2.0

więcej

Akcja "Maseczki ochronne dla pracowników i ich rodzin". Bądź odpowiedzialnym pracodawcą !!!

Akcja "Maseczki ochronne dla pracowników i ich rodzin". Bądź odpowiedzialnym pracodawcą !!!

więcej

ZMIANY DOT. ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY STANOWISKAMI PRACY!

ZMIANY DOT. ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY STANOWISKAMI PRACY!

więcej

Bezpieczna naklejka - Studio K2

Zadbajmy o bezpieczeństwo naszych rodzin, pracowników oraz klientów - Studio K2

więcej

Tarcza antykryzysowa - wsparcie z ZUS

Tarcza antykryzysowa - wsparcie z ZUS

więcej

Nowelizacja tzw. specustawy koronawirusowej 31 marca na 01 kwietnia

Nowelizacja tzw. specustawy koronawirusowej 31 marca na 01 kwietnia

więcej

"Pilski Voucher na Później" - zaproszenie do składania ofert

 "Pilski Voucher na Później" - zaproszenie do składania ofert

więcej

Uproszczony wniosek ZUS - koronawirus

Uproszczony wniosek ZUS - koronawirus

więcej

KIG #SolidarnizBiznesem

KIG #SolidarnizBiznesem

więcej

ZUS dot. COVID-19

ZUS dot. COVID-19

więcej

Stanowisko Prezesa Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski Pana Grzegorza Marciniaka w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców

Stanowisko Prezesa IGPW Pana Grzegorza Marciniaka w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców

więcej

Informacja - zmiana terminów wydarzeń i spotkań

Informacja - zmiana terminów wydarzeń i spotkań

więcej

Zaproszenie na szkolenie - Baza KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska

 Zaproszenie na szkolenie - Baza KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska.

więcej

Warszaty - Piła dzieli się H2. Wodór w transformacji energetycznej miasta

Warszaty - Piła dzieli się H2. Wodór w transformacji energetycznej miasta

więcej

Program rabatowy dla członków Izby
Sprawdź korzyści !!!

Program rabatowy to:

 • jedna z najtańszych form promocji marki Partnera
 • budowa lojalności wśród klientów
 • doskonałe narzędzie dotarcia do nowego klienta

więcej

Dlaczego warto przystąpić do izby gospodarczej?

Aby mieć zapewniony dostęp do INFORMACJI
Aby korzystać z bezpłatnego DORADZTWA
Aby ułatwić sobie DZIAŁANIA PROMOCYJNE
Aby mógł nam ktoś POMÓC
gdy tego potrzebujemy

więcej

Wielkopolska Konkurencyjna - możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP

Wielkopolska Konkurencyjna - możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP

więcej