Firma miesiąca


31.03.2015

Regulamin opłat


REGULAMIN OPŁAT
SĄDU ARBITRAŻOWEGO
IZB I ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH
WIELKOPOLSKI


Działając na podstawie § 4 ust. 2 lit. h) i § 9 ust. 2 Statutu Sądu Arbitrażowego Izb

i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski, zarządzam, co następuje:


I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin Opłat, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i tryb ponoszenia

kosztów postępowania prowadzonego przed Sądem Arbitrażowym Izb i Organizacji

Gospodarczych Wielkopolski.


§ 2

Koszty postępowania obejmują opłatę arbitrażową i zwrot wydatków.

§ 3

Opłata arbitrażowa składa się z opłaty rejestracyjnej i wpisu.

§ 4

1. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, koszty postępowania ponosi strona,

która wnosi pismo podlegające opłacie lub powodujące czynność, z którą związany jest

wydatek.

2. Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opłacie. Jeżeli jednak przedmiotem

sprawy są roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju i oparte na jednakowej

podstawie faktycznej lub prawnej (współuczestnictwo formalne) każdy współuczestnik

uiszcza opłatę oddzielnie, stosownie do swego roszczenia lub zobowiązania.

§ 5

Opłatę rejestracyjną i wpis z tytułu wszczęcia postępowania arbitraŜowego uiszcza powód.

Jeżeli opłata arbitrażowa nie zostanie uiszczona w terminie określonym przez Sekretarza

Sądu, pozew podlega zwrotowi.

§ 6

Opłatę arbitrażową uiszcza również strona wnosząca powództwo wzajemne. Przepis §

5 stosuje się odpowiednio.

§ 7

Dla celów wymiaru opłat objęcie jednym pozwem roszczeń przeciwko więcej niż

jednemu pozwanemu traktuje się jako wniesienie odrębnych powództw, chyba że

odpowiedzialność pozwanych jest solidarna.

§ 8

Sąd ArbitraŜowy podejmuje czynności po uiszczeniu odpowiedniej opłaty lub

oznaczonej zaliczki na wydatki.

2

§ 9

Wysokość honorarium arbitra określa umowa zawarta z arbitrem.

§ 10

Jeżeli czynność, z którą związane są wydatki, podejmuje się na wniosek stron,

wówczas strony wnoszą zaliczkę w wysokości określonej przez Sąd Arbitrażowy.

§ 11

Sąd ArbitraŜowy nie uwzględni wniosku o dokonanie czynności jeżeli odpowiednia

wpłata lub zaliczka nie zostanie uiszczona w terminie zakreślonym. Bieg terminu

rozpoczyna się z chwilą doręczenia wezwania lub ogłoszenia na rozprawie.

§ 12

W orzeczeniu kończącym sprawę, skład orzekający określa opłaty końcowe na rzecz

Sądu Arbitrażowego oraz zakres, w jakim jedna ze stron ma zwrócić drugiej stronie

poniesione przez nią opłaty i wydatki. Jeżeli obie strony utrzymały się tylko z częścią

swoich roszczeń, skład orzekający może orzec rozdzielenie lub wzajemne zniesienie

kosztów (opłat i wydatków).

§ 13

Jeżeli w toku postępowania skład orzekający nie orzekł o obowiązku ponoszenia

kosztów postępowania lub teŜ orzeczeniem nie objął całej należnej kwoty z tego

tytułu, postanowienie w tym przedmiocie wydaje przewodniczący składu orzekającego

w danej sprawie.

§ 14

Pismo zwrócone z powodu nie uiszczenia opłaty nie wywołuje skutków, jakie są

związane z wniesieniem tego pisma do Sądu Arbitrażowego.

§ 15

1. Nie żąda się opłat od pisma, jeżeli już z jego treści wynika, że podlega ono odrzuceniu.

2. W sprawach przed Sądem Arbitrażowym nie stosuje się zwolnień i ulg z opłat.

§ 16

1. Skład orzekający rozpoznaje wniosek strony dotyczący zmiany wysokości

poniesionych przez nią kosztów postępowania.

2. Różnicę, między opłatą uiszczoną a opłatą zmienioną zarządzeniem oraz

pozostałość zaliczki złożonej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu.

Zwrot zarządza przewodniczący składu orzekającego albo Sekretarz Sądu.

 


II. Opłata rejestracyjna

§ 17

Strona występująca z pozwem obowiązana jest wnieść nie podlegającą zwrotowi

opłatę rejestracyjną w wysokości 150 złotych, a ponadto wpis, który uzależniony jest od

wartości przedmiotu sporu, względnie, który został ustalony jako wpis tymczasowy.

3

 

III. Wpis

§ 18

1. Wartością przedmiotu sporu jest kwota dochodzona w pozwie.

2. W sprawach o roszczenia pieniężne , zgłoszone choćby w zamian innego

przedmiotu, podana kwota pieniężna stanowi wartość przedmiotu sporu.

3. W kaŜdym piśmie naleŜy podać wartość przedmiotu sporu, jeżeli od tej wartości

zależy wysokość opłaty, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona suma pieniężna.

§ 19

Skład orzekający Sądu Arbitrażowego może wartość podaną przez stronę

podwyższyć, jeżeli z treści akt wynika, że została określona zbyt nisko.

§ 20

1. Wpis jest stosunkowy, chyba że przepisy niniejszego Regulaminu przewidują

wpis tymczasowy.

2. Wpis wynosi 70% wysokości wpisu przewidzianej i obliczonej dla tego rodzaju

sprawy w postępowaniu przed sądami powszechnymi, jednak nie niższą, niż

1000 zł.

 

IV. Wpis tymczasowy.

§ 21

1. Od pism wnoszonych w sprawach o prawa niemajątkowe albo w sprawach o

prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić w chwili

jej wszczęcia, Sekretarz Sądu Arbitrażowego, określa wpis tymczasowy.

2. Wpis tymczasowy określa się w wysokości do 2000 zł.

3. W orzeczeniu kończącym sprawę skład orzekający ustala sumę opłaty

arbitrażowej w sprawach wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 22

1. Jeżeli wpis jest wyższy od wpisu tymczasowego, Sąd Arbitrażowy orzeka o

obowiązku uiszczenia różnicy, stosując odpowiednio zasady obowiązujące przy

zwrocie kosztów postępowania.

2. Jeżeli wpis jest niższy od wpisu tymczasowego, różnicę zwraca się z urzędu.

§ 23

1. Jeżeli wartość przedmiotu ugody przekracza wartość przedmiotu sprawy przyjętą

za podstawę obliczenia wpisu stosunkowego, pobiera się wpis stosunkowy

obliczony dla całości.

4

2. Jeżeli strony zawarły ugodę nie później, niż na pierwszej rozprawie, skład

orzekający może orzec obniżenie uiszczonej opłaty arbitrażowej, jednak nie

więcej, niż do jej kwoty minimalnej wpisu, uwzględniając koszty poniesione

przez Sąd.

§ 24

Sekretarz Sądu Arbitrażowego zarządza z urzędu zwrot wpisu w wysokości :

- 80 % - jeżeli pozew lub wniosek został cofnięty przed doręczeniem pozwu

stronie przeciwnej,

- 70 % - jeżeli pozew lub wniosek został cofnięty po doręczeniu stronie

przeciwnej, lecz przed przeprowadzeniem postępowania pojednawczego lub

rozpoczęciem rozprawy,

- 50 % - jeżeli pozew został cofnięty lub powództwo zostało w całości uznane po

otwarciu rozprawy, jednakże przed zakończeniem pierwszego posiedzenia.

 

V. Zwrot wydatków

§ 25

Strona, która wnosiła o podjęcie czynności połączonej z wydatkami, zobowiązana

jest złożyć zaliczkę na ich pokrycie.

§ 26

Sekretarz Sądu Arbitrażowego albo przewodniczący składu orzekającego Sądu

Arbitrażowego oznacza wysokość zaliczki i termin jej złożenia. Jeżeli

przewidywane wydatki są większe od złożonej zaliczki, strona zostanie wezwana

do jej uzupełnienia.

§ 27

Wydatkami są w szczególności:

1. diety i koszty podróży należne arbitrom i pracownikom Sądu Arbitrażowego

2. należności biegłych, świadków i tłumaczy,

3. opłaty naleŜne innym osobom lub instytucjom,

4. koszty opłat telekomunikacyjnych,

5. koszty wymaganych ogłoszeń,

6. opłata kancelaryjna,

7. inne wydatki

§ 28

Należność biegłego stanowi wynagrodzenie za wykonaną pracę i za zarządzone

stawiennictwo.

§ 29

Za stwierdzenie prawomocności orzeczenia pobiera się opłatę kancelaryjną w

wysokości 10 zł, za odpisy, zaświadczenia, wyciągi oraz inne dokumenty wydawane

na podstawie akt -

5 zł za każdą rozpoczętą stronę, a za kserokopie pobiera się opłatę kancelaryjną w

5

wysokości 1 zł od każdej rozpoczętej strony.

§ 30

Jeżeli strona zobowiązana do uiszczenia opłaty lub złożenia zaliczki ma miejsce

zamieszkania lub siedzibę za granicą, Sekretarz Sądu Arbitrażowego albo inny

upoważniony członek Sądu Arbitrażowego wyznacza termin do zapłacenia należnej

sumy stosownie do okoliczności, w każdym razie nie dłuższy, niż 1 miesiąc.

§ 31

Arbitrzy mają prawo do wynagrodzenia za swoje czynności oraz do zwrotu wydatków

poniesionych w związku z wykonaniem tych czynności.

VI. Postanowienia końcowe

§ 32

Prawo wykładni niniejszego Regulaminu przysługuje Prezydium Sądu Arbitrażwego.

§ 33

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2007 roku.

2. W sprawach wszczętych przed tą datą stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Prezes Sądu

Prof. UAM dr hab. Zbigniew Janku

 

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

bezpłatne szkolenie w IGPW

Polski Ład 2.0. Co się zmieni od 1 lipca 2022 roku?

więcej

I Biznes Kontakt IGPW

Wydarzenie dedykowane wyłacznie Członkom IGPW

więcej

Oferty pracy dla Cudzoziemców i Polaków

 Пропозиції роботи

 

 

więcej

szkolenie z zakresu restrukturyzacji w firmie 26.04.2022

O procesie restrukturyzacji firmy w naszej Izbie

więcej

Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych

Eksportujesz towary? Twój partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego, świadectwa lub zaświadczenia, występujesz w przetargu i żądają od Ciebie weryfikacji dokumentów? Zgłoś się Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski.

więcej

Prof. dr hab. Witold Modzelewski w IGPW

 Porozmawiajmy o pomocy dla Ukraińców o obowiązującym stanie prawnym oraz o sytuacji gospodarczej Polska-Rosja i Nowym Ładzie 2022

więcej

#DajemyUkrainieEnergię

  #DajemyUkrainieEnergię

więcej

NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE CZŁONKÓW IGPW

"IZBA W OBLICZU WOJNY W UKRAINIE" -17.03.2022 r.

więcej

Wielkopolski Sąd Arbitrażowy

niezbędnik przedsiębiorcy

https://arbitrazwielkopolski.pl

więcej

spotkanie online dla przedsiębiorców-pożyczki unijne

POŻYCZKI UNIJNE - ALTERNATYWNA FORMA FINANSOWANIA WIELKOPOLSKICH PRZEDSIEBIORCÓW

więcej

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości

Rada Przedsiębiorczości  w sprawie dynamizowania inflacji przez administrację

więcej

List otwarty IGPW do PGNIG

List otwarty Członków Rady Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski do PGNiG

więcej

szkolenie Polski Ład z Iwoną Kamińską-Lech

Ustawa wprowadzająca zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu to 258 stron przepisów, która zmieniła aż 26 ustaw.

więcej

Giełda Pracy

Jeżeli prowadzicie rekrutację, zachęcamy do korzystania z tego nowego narzędzia

więcej

Nowi Członkowie IGPW Koncept sp. z o.o.

KONCEPT sp. z o.o. w Pile

więcej

Nowi Członkowie IGPW Zaufana Księgowa

Biuro Rachunkowe Zaufana Księgowa Paulina Ziętara

więcej

szkolenie - sprawozdawczość w systemie BDO za 2021

15 marca 2022 roku mija termin sporządzenia w bazie BDO sprawozdania dot. wytwarzanych w roku 2021 odpadów

więcej

Bez krawata

Spotkanie Członków Izby w Klubie Scena

więcej

szkolenie POLSKI ŁAD

szkolenie stacjonarne  POLSKI ŁAD

26 stycznia 2022

więcej

szkolenie - baza KOBIZE - sprawozdawczość za 2021

szkolenie środowiskowe - baza KOBIZE - sprawozdawczość za 2021

więcej

7 stycznia, dniem wolnym od pracy

7 stycznia br. dniem wolnym od pracy

więcej

link z webinarium Estoński CIT - Ministertwo Finansów-IGPW

link z webinarium Estoński CIT - Ministertwo Finansów-IGPW

więcej

RODO

więcej

deklaracje CEEB - obowiązki przedsiębiorców - zapoznaj się

deklaracje CEEB - obowiązki przedsiębiorców - zapoznaj się z nowymi przepisami środowiskowymi

więcej

Webinarium Polski Ład - Estoiński CIT z Ministerstwem Finansów

Webinarium Polski Ład - Estoiński CIT z Ministerstwem Finansów

więcej

Spotkanie z Prezydentem Miasta Piły dot. inwestycji miejskich w 2022 roku

Spotkanie z Prezydentem Miasta Piły dot. inwestycji miejskich w 2022 roku

więcej

spotkanie informacyjne dot. CEEB - obowiązek przedsiębiorców

bezpłatne spotkanie informacyjne dot. CEEB

więcej

BEAUTY SHOW by LaLill NAJWIĘKSZE WYDARZENIE KOSMETYCZNE W REGIONIE

 BEAUTY SHOW by LaLill 27.11.2021 - NAJWIĘKSZE WYDARZENIE KOSMETYCZNE W REGIONIE

więcej

bezpłatne stacjonarne warsztaty - Prawo Pracy z Państwową Inspekcją Pracy

bezpłatne stacjonarne warsztaty - Prawo Pracy z Państwową Inspekcją Pracy 

więcej

Zapraszamy Członków Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski na kolejne z cyklu spotkanie Bez Krawata w Scena Bar & Restaurant

spotkanie Bez Krawata w Scena Bar & Restaurant
 

więcej

Spotkanie bez krawata

Zapraszamy Członków Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski na kolejne z cyklu spotkanie #BezKrawata w Scena Bar & Restaurant

więcej

Spotkanie bez krawata

Zapraszamy Członków Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski na kolejne z cyklu spotkanie #BezKrawata w Scena Bar & Restaurant

więcej

praktyczne warsztaty baza BDO i sprawozdawczość

Praktyczne warsztaty baza BDO i sprawozdawczość

więcej

szkolenie - Wdrożenie RODO w 7 krokach

szkolenie - Wdrożenie RODO w 7 krokach

więcej

akt powołania Prezesa Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego oddziału w Pile

akt powołania Prezesa Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego oddziału w Pile

więcej

Jak uniknąć kar – czyli dobre praktyki RODO

szkolenie - Jak uniknąć kar – czyli dobre praktyki RODO

więcej

bony na cyfryzację MŚP - wsparcie ze środków UE - spotkanie z PARP

bony na cyfryzację MŚP - wsparcie ze środków UE - spotkanie z PARP

więcej

Walne Zgromadzenie IGPW za nami

Walne Zgromadzenie IGPW za nami

więcej

szkolenie środowiskowe, odpady, opakowania, emisje, baza BDO, KOBIZE

 szkolenie środowiskowe - Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska – odpady, opakowania, emisje, baza BDO, KOBIZE

więcej

Powołanie Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego - 23 czerwca 2021 r.

Powołanie Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego

więcej

e-seminarium - Nauczycielu „Idą zmiany – tym razem nie zostańmy z nimi sami”

e-seminarium - Nauczycielu „Idą zmiany – tym razem nie zostańmy z nimi sami”

więcej

Punkt Szczepień w IGPW

Punkt Szczepień w IGPW

więcej

V Festwil, Piła czuje Bluesa

V festiwal Piła Czuje Bluesa, stanowiący prawdziwe święto dobrej muzyki ❗️❗️❗️

więcej

Pierwsze firmy wodorowe z Wielkopolski – Wielkopolska Północna – kierunek wodór

Dołącz do rewolucji wodorowej już teraz

więcej

Apel Członków Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski

Apel Członków Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski do Pana Jarosław Gowin Wiceprezesa Rady Ministrów i parlamentarzystów regionu północnej Wielkopolski.

więcej

Szkolenie optymalizacja Procesu Sprzedaży, czyli jak zwiększyć sprzedaż w małej i średniej firmie B2B?

Optymalizacja Procesu Sprzedaży, czyli jak zwiększyć sprzedaż w małej i średniej firmie B2B?

więcej

ALERT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ALERT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW spotkanie on-line Przedsiębiorcy-Przedsiębiorcom 27.04.2021 g. 11:00

więcej

szkolenie on-line Wdrożenie RODO w 7 krokach

szkolenie on-line Wdrożenie RODO w 7 krokach

więcej

Szkolenie on-line dla Inspektorów Ochrony Danych i Administratorów Danych 22.04.2021

 Szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych i Administratorów Danych

więcej

Szkolenie on-line dla Inspektorów Ochrony Danych i Administratorów Danych

 Szkolenie on-line dla Inspektorów Ochrony Danych i Administratorów Danych

więcej

Przepływ Pracy i Komunikacji w Firmie - szkolenie on-line dla członków IGPW

Przepływ Pracy i Komunikacji w Firmie - szkolenie on-line dla członków IGPW

więcej

szkolenie on-line RODO W OBSZARZE KADR I PŁAC

szkolenie on-line RODO W OBSZARZE KADR I PŁAC

więcej

szkolenie on-line dla mikro i małych firm dot. PPK - obowiązek pracodawców

szkolenie on-line dla mikro i małych firm dot. PPK - obowiązek pracodawców

więcej

Baza KOBIZE szkolenie on-line 16 lutego

Baza KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska

więcej

szkolenie on-line - Wymagania dotyczące magazynowania odpadów - nowe wytyczne

szkolenie on-line  -  Wymagania dotyczące magazynowania odpadów - nowe wytyczne

więcej

KOBIZE szkolenie on-line, zapraszamy 3 lutego 2021 r.

 KOBIZE  szkolenie on-line

więcej

II edycja szkoleń edukacyjnych KRUK

II edycja szkoleń edukacyjnych KRUK

więcej

Trzy SZKOLENIA on-line z zakresu ochrony środowiska

Trzy SZKOLENIA on-line  z zakresu ochrony środowiska

więcej

szkolenie on-line o wdrożeniu RODO w 7 krokach

szkolenie on-line  o wdrożeniu RODO w 7 krokach

więcej

Szkolenie on-line - JPK_VAT z deklaracją - 22 października 2020

Szkolenie on-line - JPK_VAT z deklaracją - 22 października 2020

więcej

Konferencja o edukacji w szkołach północnej Wielkopolski

Konferencja o edukacji  w szkołach północnej Wielkopolski

więcej

Praktyczne warsztaty Baza BDO krok po kroku i SPRAWOZDAWCZOŚĆ za 2019 r.

Warsztaty baza BDO i sprawozdawczość z zakresu wytworzonych odpadów  za rok 2019

więcej

Warsztaty dla przedsiębiorców i ich pracowników. BAZA BDO KROK PO KROKU.

Warsztaty dla przedsiębiorców i ich pracowników.  BAZA BDO KROK PO KROKU.

więcej

Kodeks Etyki dla Przedsiębiorców

Kodeks Etyki dla Przedsiębiorców

więcej

Porady on-line - współpraca z PIP o. Piła

Porady on-line  - współpraca z PIP o. Piła

więcej

Porady on-line - współpraca IGPW z ZUS o. Piła

 Porady on-line  - współpraca IGPW z ZUS o. Piła

więcej

Rada Przedsiębiorczości apeluje o pilne wypracowanie Tarczy Antykryzysowej 2.0

Rada Przedsiębiorczości apeluje o pilne wypracowanie Tarczy Antykryzysowej 2.0

więcej

Akcja "Maseczki ochronne dla pracowników i ich rodzin". Bądź odpowiedzialnym pracodawcą !!!

Akcja "Maseczki ochronne dla pracowników i ich rodzin". Bądź odpowiedzialnym pracodawcą !!!

więcej

ZMIANY DOT. ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY STANOWISKAMI PRACY!

ZMIANY DOT. ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY STANOWISKAMI PRACY!

więcej

Bezpieczna naklejka - Studio K2

Zadbajmy o bezpieczeństwo naszych rodzin, pracowników oraz klientów - Studio K2

więcej

Tarcza antykryzysowa - wsparcie z ZUS

Tarcza antykryzysowa - wsparcie z ZUS

więcej

Nowelizacja tzw. specustawy koronawirusowej 31 marca na 01 kwietnia

Nowelizacja tzw. specustawy koronawirusowej 31 marca na 01 kwietnia

więcej

"Pilski Voucher na Później" - zaproszenie do składania ofert

 "Pilski Voucher na Później" - zaproszenie do składania ofert

więcej

Uproszczony wniosek ZUS - koronawirus

Uproszczony wniosek ZUS - koronawirus

więcej

KIG #SolidarnizBiznesem

KIG #SolidarnizBiznesem

więcej

ZUS dot. COVID-19

ZUS dot. COVID-19

więcej

Stanowisko Prezesa Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski Pana Grzegorza Marciniaka w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców

Stanowisko Prezesa IGPW Pana Grzegorza Marciniaka w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców

więcej

Informacja - zmiana terminów wydarzeń i spotkań

Informacja - zmiana terminów wydarzeń i spotkań

więcej

Zaproszenie na szkolenie - Baza KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska

 Zaproszenie na szkolenie - Baza KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska.

więcej

Warszaty - Piła dzieli się H2. Wodór w transformacji energetycznej miasta

Warszaty - Piła dzieli się H2. Wodór w transformacji energetycznej miasta

więcej

Program rabatowy dla członków Izby
Sprawdź korzyści !!!

Program rabatowy to:

  • jedna z najtańszych form promocji marki Partnera
  • budowa lojalności wśród klientów
  • doskonałe narzędzie dotarcia do nowego klienta

więcej

Dlaczego warto przystąpić do izby gospodarczej?

Aby mieć zapewniony dostęp do INFORMACJI
Aby korzystać z bezpłatnego DORADZTWA
Aby ułatwić sobie DZIAŁANIA PROMOCYJNE
Aby mógł nam ktoś POMÓC
gdy tego potrzebujemy

więcej

Wielkopolska Konkurencyjna - możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP

Wielkopolska Konkurencyjna - możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP

więcej